Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018

Redactia -

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat este reglementată de Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMEN nr. 5033 din 29 august 2016.

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, precizează la art. 8:

,,(1) Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici / instituții publice, prin care se stabilesc obligațiile privind:

  1. a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea calificării profesionale a elevilor și a stagiilor de pregătire practică, precum și proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
  2. b) asigurarea condițiilor tehnice și a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din

învățământul profesional;

  1. c) asigurarea condițiilor tehnice si a resursei umane necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unitățile de învățământ cu operatorii economici / instituțiile publice partenere, pe o durată de minimum 4 ani școlari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional”.

Modelul contractului-cadru este prezentat în anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033 din 29 august 2016.

Operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional pentru anul școlar 2017-2018, vor parcurge următoarele etape:

  1. Transmit în scris la Inspectoratul Școlar solicitarea de școlarizare în învățământul profesional, conform modelului din anexa 4 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, până la data de 29 decembrie 2016.
  2. Incheie contracte-cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile de învățământ desemnate de către Inspectoratul Școlar, conform Modelului de contract-cadru prezentat în anexa 1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr.5033 din 29 august 2016, până la data de 13 ianuarie 2017.

Având în vedere prevederile OUG nr. 81 / 2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 / 2011, a OUG nr. 84 / 2016, a NOTEI VET – CNDIPT nr. 3709 din 8. 12. 2016, cu precizările privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul dual, pentru anul şcolar 2017-2018, a Proiectului  Metodologiei de organizare si funcționare a învățământului profesional dual, începând cu anul școlar 2017-2018, unitățile de învățământ profesional și tehnic pot organiza învățământ profesional dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului național al calificărilor.

Învățământul dual este o formă de organizare atât a învățământului profesional și tehnic, cât și a formării profesionale a adulților, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, are următoarele caracteristici specifice:

  1. este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
  2. asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
  3. operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
  4. facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Operatorii economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual trebuie să fie autorizați / acreditați, iar acest lucru se realizează printr-o metodologie specifică elaborată de MENCS, prin consultarea factorilor interesați și aprobată prin hotărâre a Guvernului. Tutorii desemnați de operatorii economici, pentru pregătirea practică a elevilor din învățământul dual, trebuie să îndeplinească criterii de pregătire și experiență profesională și să aibă o formare pedagogică și metodică certificată, în conformitate cu reglementările stabilite prin metodologia specifică de autorizare / acreditare a operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual.

Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ pot beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale.

Absolvenţii învăţământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinşi, până la împlinirea vârstei de 26 de ani în învățământul dual.

Operatorii economici interesați transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare, anexa 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, până la data de 13 ianuarie 2017.

 

Director al Liceului Tehnologic Agromontan ,,Romeo Constantinescu„,

orașul Vălenii de Munte,

Prof. ing. Popescu Emilia-Raluca