Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018

Redactia -

Programul de gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018

La iniţiativa primarului Florin Constantin, Consiliul Local a adoptat hotărârea privind aprobarea Programului de gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018, un document în care sunt trasate principalele obiective ce trebuie îndeplinite în cursul acestui an pentru ca Vălenii de Munte să fie, în continuare, un oraş curat şi îngrijit.
Vorbim despre măsurile care vor fi luate de către autorităţile locale pentru îndeplinirea acestor obiective la care trebuie, însă, să se alăture şi cetăţenii urbei, cei de care depinde, în bună măsură, curăţenia şi aspectul general al oraşului. În acest sens, mai ales acum când, cel puţin calendaristic, primăvara a venit iar sărbătorile pascale sunt aproape, Primăria Vălenii de Munte roagă toţi cetăţenii să contribuie la a întâmpina aşa cum se cuvine momentul renaşterii naturii.
Cât priveşte Programul de de gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Vălenii de Munte pe anul 2018, în cele ce urmează vă prezentăm o parte dintre principalele măsuri care vor fi luate în cursul acestui an:
ECOLOGIZARE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI:
a) În baza unui grafic se vor ecologiza zonele unde au fost depozitate în mod necontrolat deşeuri (vegetale, PET-uri, hârtie, sticlă, etc);
b) Ecologizarea căilor de comunicaţie şi a cursurilor de apă;
c) Respectarea de către firma de salubrizare a graficului de ridicare a gunoiului menajer de la populaţie, operatori economici, instituţii publice şi asociaţii de proprietari;
d) Continuarea acţiunii de colectare selectivă a deşeurilor în anul 2018 cel puţin punctele stabilite de comun acord cu firma de salubrizare prin strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitate publică (conform H.G. 246/2006);
e) Respectarea graficului de măturat stradal, colectarea şi depozitarea rezidurilor stradale, atât de către firma de salubrizare cât şi de către serviciul de transport şi întreţinere străzi. În perioada de iarnă se va asigura îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi şi trotuare în zonele cuprinse în grafic;
f) Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor (PET, hârtie, sticlă, metal);
– să depoziteze deşeuri pe tipuri de sortimente în recipiente puse la dispoziţie conform inscripţionării / culorii destinate acestora;
– să nu depoziteze în preajma recipientelor destinate colectării selective alte tipuri de deşeuri;
– să nu-şi însuşească materiale depuse în recipiente de colectare selectivă;
– să nu colecteze deşeuri recuperabile fără a deţine autorizaţiile legale pentru această activitate;
– obligarea operatorilor economici şi a persoanelor fizice de a încheia contracte cu firma de salubritate şi de a deţine eurocontainere sau europubele, la punctele de lucru unde îşi desfăşoară activitatea cât şi la locuinţele de domiciliu.

ÎNTREŢINERE STRĂZI:
a) Se vor reabilita cu covor asfaltic toate străzile unde se impune, până la suprafaţa totală de 150.000 m.p.;
b)Se va continua executarea lucrărilor de betonare parţiala acolo unde se constată necesitatea;
c) Se vor executa lucrări de executare rigole pe str. Valea Gardului;
d)Se vor executa lucrările de aducere la profil a rigolelor şi curăţirea acestora de resturi vegetale, pământ, iarbă, de pe străzile: Petru Rareş, Cismari, Cărămidari, Costache Negri, Valea Gardului, Nicolae Bălcescu, Crivinei şi W. Mărăcineanu;
e) Se vor executa lucrări de toaletare a vegetaţiei crescute necontrolat în zonele unde se constată ca este necesară aceasta activitate;
f) în baza programului de reparaţie străzi şi trotuare, se vor executa lucrări de refacere a trotuarelor pe străzile Alexandru Vlahuţă, Costache Negri, Pictor Grigorescu, Iacob Negruzzi, Victor Babeş şi alte străzi unde situaţia impune până la acoperirea suprafeţei de 10 km;
g)se vor executa trotuare pe străzile unde nu sunt amenajate, în conformitate cu proiectul în lungime aproximativă de 15 km;
h)se vor construi două poduri în str.George Enescu şi de traversare a pârâului Tarsica, conform proiectelor;
i) se vor construi două punţi pietonale peste calea ferată, pe lângă podurile existente, pentru a înlesni circulaţia pietonilor;
j) se va impune operatorilor economici (SC.HIDRO PRAHOVA, DISTRIGAZ SUD, ELECTRICA), să execute reparaţiile la carosabil în urma intervenţiilor efectuate ca urmare a unor evenimente, conform Legii nr.50/1991.

ÎNTREŢINERE ZONE VERZI:
a) se vor executa lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza oraşului;
b) în parcurile şi zonele verzi de pe raza oraşului se vor executa lucrări de plantarea a unor covoare de flori şi gazon;
c) repararea şi vopsirea băncilor amplasate în parcul de la Monumentul Eroilor, parcul de pe str.Libertăţii, parcul din zona Băncii Transilvania, parcul din zona Mânăstirii, parcul din Zona Primăriei şi Parcul din cartierul Valea Gardului;
d) Reamenajarea şi întreţinerea locurilor de joacă ale copiilor din: parcul Trăistari, parcul de la Monumentul Eroilor, Parcul din zona Băncii Transilvania, Parcul din zona Mânăstirii, parcul din Zona Primăriei, Grădiniţa nr.1, Grădiniţa nr.4, Grădiniţa Miuleşti, Grădiniţa Valea Gardului, parcul pod Teleajen, parc Rizăneşti, str.Dr.Istrate (loc de joacă);
e) întreţinerea arbuştilor şi pomilor prin cosmetizarea coroanelor, prin văruirea tulpinii acestora şi prin îndepărtarea uscăturilor;
f) menţinerea în stare de funcţionare a iluminatului din parcuri şi zonele verzi ale oraşului, prin firma specializată în acest domeniu.

CONSTRUIRE, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII IMOBILE PRIMĂRIE:
a) proiectare şi obţinerea avizelor pentru o creşă de copii pe raza oraşului Vălenii de Munte;
b) construirea de locuinţe pentru specialişti;
c) întreţinere sediu Primărie;
d) se va extinde secţia de pediatrie cu un corp de clădire cu 20 de locuri;
e) extindere Şcoala Gimnazială „Ing.Gheorghe Pănculescu”;
f) amenajare Atelier şcolar cu destinaţia săli de clasă la Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”;
g) schimbare destinaţie din cămin cultural Valea Gardului în Săli de clasă;
h) amenajare teren sport adiacent „Şcoala Gh.Pănculescu”;
i) amenajare teren de sport multifuncţional – Zona Gară;
j) extindere reţele de gaze naturale pe str. Miriştei, str. Mioriţei, str. Zorelelor, str.Eaubone, zona Rizăneşti;
k) reparaţii capitale garaj clădire Ambulanţă;
l) întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru construirea unei toalete publice;

ÎNTREŢINERE PIAŢĂ:
a) în baza unui studiu se va moderniza şi se va permanentiza Hala de legume din Piaţă;
b) ecologizarea şi ridicarea gunoiului zilnic;
c) săptămânal sau de câte ori este necesar se vor executa lucrări de salubrizare a pieţei, drumurilor de acces catre Piaţă şi a pârâului Văleanca;
d) administraţia pieţei va lua măsuri pentru respectarea strictă a normelor igienico-sanitare şi menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de apă şi canalizare;
e) administraţia pieţei va lua măsuri de urmărire a modului de respectare a contractelor de închiriere şi împreună cu compartimentul de impozite şi taxe va urmări încasarea chiriilor;

ILUMINAT PUBLIC:
Contractul de service pentru iluminatul public în Vălenii de Munte va fi asigurat în anul 2018 de către o firma specializată în domeniu – S.C.MELL ELECTRIC BĂICOI. Prin contract se va stabili perioada intervenţiei săptămânal sau ori de câte ori situaţia o impune.
– Modernizarea iluminatului public prin schimbarea stâlpilor de iluminat şi introducerea cablajului pe tuburi subterane în zona bd. Nicolae Iorga şi Ştefan cel Mare;
– Extinderea sistemului de monitorizare video a domeniului public al oraşului Vălenii de Munte;

REABILITARE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE:
Proiecte elaborate de către Primăria oraşului Vălenii de Munte:
a) Proiect de canalizare menajeră str.Valea Gardului şi studiu de fezabilitate canalizare menajeră Rizăneşti;
Proiecte europene propuse:
– lucrări de reabilitare termică a blocurilor din oraşul Vălenii de Munte;
– înfiinţarea unor puncte de informare şi promovare turistică în oraşul Vălenii de Munte;
– înfiinţarea unei baze de agrement în zona Rizăneşti;
– execuţie parc cu panouri fotovoltaice pe strada Berevoieşti pentru reducerea consumului de energie electrică.