„Senatorul chiulangiu” Iulian Bădescu – proces în cauza panourilor denigratoare

Redactia -

Senatorul PSD Iulian Bădescu, cel care apare, de câteva săptămâni, pe mai multe panouri stradale în care este făcut chiulangiu a declanşat un proces civil împotriva celor care au montat aceste afişe. Iată cum sună cererea sa către instanţă:

JUDECĂTORIA PLOIEŞTI
SECTIA CIVILA
DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul Iulian Bădescu, cu domiciliul in Ploiesti, str.
În contradictoriu:
1. Pârâta de rangul I: PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL-Filiala Prahova, cu sediul in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Basarabilor nr. 14,
2. Pârâta de rangul II: SC Esrom Advertising SRL, cu sediul in judetul Prahova, municipiul Ploiesti, Str. Clementei nr. 27, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/257/2006, CUI RO 18371613,
În temeiul art. 112 C.proc.civ. formulez prezentaCERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Solicitând admiterea acesteiaia şi, pe cale de consecinţă, obligarea pârâtelor la:
1. Înlăturarea afişelor şi panourilor publicitare, expuse în locurile publice din Municipiul Ploieşti şi prin care se duce o campanie de publicitate politică negativă, nelegală şi denigratoare la adresa persoanei subsemnatului;
2. Interzicerea pe viitor, până la soluţionarea litigiului de fond, a publicării unor afişe prin care se face publicitate politică negativă la adresa subsemnatului, până la reglementarea litigiului cu privire la încălcarea dreptului subsemnatului la respectarea reputaţiei profesionale şi a altor drepturi nepatrimoniale de către pârâta de rangul I;
3. Publicarea într-un ziar de circulaţie naţională, pe cheltuiala pârâtei de rang I, a hotărârii civile ce se va pronunţa în prezenta cauză;
4. Plata în favoarea subsemnatului a sumei de …. Lei, cu titlu de daune morale;
5. Plata în favoarea subsemnatului a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.În fapt,
În Municipiul Ploieşti, în ultimele zile au fost expuse mai multe afişe şi panouri publicitare prin care aveau alăturată poza subsemnatului cu mesajul „Iulian Bădescu senator chiulangiu”. Consider că afişele menţionate aduc atingere dreptului subsemnatului la imagine şi la respectarea reputaţiei şi sunt în încălcarea prevederilor Legii nr. 14/2003 privind partidele politice care interzice ducerea unei publicităţi permisă numai în perioadă de campanie electorală. Subsemnatul consider că în cauza de faţă, prin fapta ilicită de expunere în public a unor mesaje denigratoare la adresa subsemnatului, s-a creat un prejudiciu moral, fapt ce atrage răspunderea civilă delictuală a celui care a cauzat prejudiciul. În prezenta cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1381 şi urm. Noul Cod civil cu privire la răspunderea civilă delictuală. Astfel, după cum vom arăta, publicitatea politică negativă la adresa subsemnatului constituie o faptă ilicită care mi-a cauzat un prejudiciu moral, între faptă şi prejudiciu existând o legătură de cauzalitate. De asemenea, în speţă este îndeplinita şi condiţia vinovăţiei.1. Publicarea unor afişe cu poza subsemnatului şi cu alăturarea unui mesaj denigrator la adresa mea constituie o faptă ilicită, fiind în încălcarea dreptul subsemnatului la demnitate şi la respectarea reputaţiei profesionale.
Potrivit prevederilor art. 252 Noul Cod civil, „orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane, cum sunt viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi psihică, demnitatea, intimitatea vieţii private, libertatea de conştiinţă, creaţia ştiinţifică, artistică, literară sau tehnică”.
De asemenea, potrivit art. 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi în baza jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului dezvoltată în cauze precum Petrina împotriva României (cererea nr. 78060/01, hotărârea din 14.10.2008) s-a statuat că dreptul la apărarea reputaţiei şi a onoarei este protejat de art. 8 din Convenţie şi statele părţi au obligaţia pozitivă ca atunci când persoanei îi sunt atinse aceste drepturi, prin măsuri proactive să acţioneze pentru stoparea încălcării dreptului şi pentru restabilirea unei situaţii normale.
Or, în cauza de faţă este evident că asocierea imaginii subsemnatului cu mesajul de „chiulangiu” este o atingere adusă dreptului subsemnatului la respectarea reputaţiei profesionale ca şi membru al Senatului României.
Potrivit prevederilor art. 253 alin. (1) Noul Cod civil, atunci când persoanei îi sunt încălcate drepturi nepatrimoniale precum respectarea reputaţiei şi a onoarei, oricând se poate solicita instanţei de judecată încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează încă.
2. Publicarea unui afiş defăimător la adresa subsemnatului mi-a cauzat un prejudiciu moral.
Prin fapta ilicită anterior descrisă, subsemnatul am suferit un prejudiciu moral, fiindu-mi afectata reputaţia şi imaginea publică. În cauza de faţă, prejudiciul este o urmare directă a faptelor expuse.3. Publicarea unor afişe în spaţiul public, conţinând un mesaj politic, este interzisă de lege în afara perioadelor de campanie electorală.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, „  Desfăşurarea de activităţi politice la nivelul agenţilor economici sau al instituţiilor publice este permisă, cu acordul acestora, numai în campania electorală, în condiţiile legii”. Conform textului legal citat, activităţile politice neloiale descrise anterior, sunt interzise de lege în afara perioadei de campanie electorală. Publicitatea politică, pozitivă sau negativă, este interzisă în afara campaniei electorale. În acest fel se ocroteşte dreptul persoanelor implicate la respectarea personalităţii şi se urmăreşte asigurarea unui cadru contradictorial pentru dezbaterea publică a problemelor politice.

În temeiul considerentelor de fapt şi de drept anterior expuse, solicit Onoratei Instanţe să dispună obligare pârâtelor la:
1. Înlăturarea afişelor şi panourilor publicitare, expuse în locurile publice din Municipiul Ploieşti şi prin care se duce o campanie de publicitate politică negativă, nelegală şi denigratoare la adresa persoanei mele;
2. Interzicerea pe viitor, până la soluţionarea litigiului de fond, a publicării unor afişe prin care se face publicitate politică negativă la adresa subsemnatului, până la reglementarea litigiului cu privire la încălcarea dreptului subsemnatului la respectarea reputaţiei profesionale şi a altor drepturi nepatrimoniale de către pârâta de rangul I;
3. Publicarea într-un ziar de circulaţie naţională, pe cheltuiala pârâtei de rang I, a hotărârii civile ce se va pronunţa în prezenta cauză;
4. Plata în favoarea subsemnatului a sumei de …. Lei, cu titlu de daune morale;
5. Plata în favoarea subsemnatului a cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.În drept, art. 112 C.proc.civ., art. 253 şi urm. Noul Cod civil.În probaţiune, înscrisuri, martori, interogatorii.
În temeiul art. 242 alin. (2) C.proc.civ., solicităm judecarea prezentei cauze şi în eventuala noastră lipsă.Cu stimă,
Iulian Bădescu