Școala Profesională Bălțești anunță cifrele de școlarizare pentru viitorul an școlar

Daniel Dimache -

Școala Profesională Bălțești anunță cifrele de școlarizare pentru viitorul an școlar

Școala Profesională, comuna Bălţeşti informează:

În data de 28.10.2021 a apărut Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023 din anexa 1 la OME 5513/28.10.2021, în care sunt stipulate următoarele:

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional  pentru anul şcolar 2022 – 2023, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023 până la data de 19 noiembrie 2021.
 2. Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat până la data de 23 noiembrie 2021.

Operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul dual  pentru anul şcolar 2022 – 2023, vor parcurge următoarele etape:

 1. Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 1 la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2022-2023. Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 19 noiembrie 2021.
 2. Unităţile de învăţământ care au cifră de şcolarizare avizată de ISJ/ISMB la învăţământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici şi cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ până la data de 12 ianuarie 2022.

Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată cu OMEN nr. 3554/27.03.2017, contractele de parteneriat stipulează, printre altele:

 1. b) asigurarea condiţiilor materiale – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor organizată în răspunderea lor
 2. c) asigurarea resurselor umane (tutori, formatori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, organizată la operatorul economic;
 3. d) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi, pe perioadele de formare derulate la agentul economic;
 4. e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la agentul economic;
 5. f) angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi;
 6. g) angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);
 7. h) asigurarea pentru elevi a unei burse cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice;
 8. i) acordarea altor forme de sprijin materiale şi stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat;

În contractul respectiv nu se stipulează obligaţia absolventului de a se angaja, după terminarea studiilor, la operatorul economic unde a efectuat instruirea practică.

Director-adjunct,

Prof. ing. Alexandrescu Mircea