Se aprobă bugetul municipiului Câmpina. Vezi detalii

Redactia -

Se aprobă bugetul municipiului Câmpina. Vezi detalii

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 30 ianuarie 2014

 

          1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul al II-lea al anului 2013.

            – Prezintă d-na Dumitru Adina – şef Serviciu asistență socială și autoritate tutelară.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina și aprobarea bugetelor ordonatorilor terțiari de credite pe anul 2014.

            – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local în anul 2014.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului municipal Câmpina” și a cheltuielilor aferente survenite ca urmare a procesului de evaluare.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții ”Închidere rampă ecologică Bănești, județul Prahova”.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr.2 și nr.4 la H.C.L. nr.101/25 iulie 2013 referitoare la aprobarea organigramei și a statutului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina, precum și cele ale instituțiilor cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina cu persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2014.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la întocmirea listei de priorități cu solicitanții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în municipiul Câmpina.

– Inițiator dl.Dragomir Ion și dl.Nistor Marian – consilieri.

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susținerea financiară a unor manifestări culturale, artistice, sportive și educative organizate de Consiliul local, în anul 2014.

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

12. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică, din municipiul Câmpina, pentru anul școlar 2014 – 2015.

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor fizice și juridice, prestat de S.C. Floricon Salub S.R.L. Câmpina pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora.

– Iniţiatori – membrii Comisiei administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, ș.a.m.d.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la terenurile proprietate a municipiului Câmpina, aflate sub contract de închiriere.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

15. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.182/25 noiembrie 2010 privind aprobarea parteneriatului public – privat, între Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina – ca partener public, și persoane juridice sau asociere de persoane juridice române sau străine, în vederea construirii și administrării obiectivului ”Corp C2 (spații comerciale + birouri) și pasaj pietonal acoperit de legătură cu corp C1 – Piața Agroalimentară Câmpina” și a H.C.L. nr.6/27 ianuarie 2011 referitoare la aprobarea modificării și completării art.2 din H.C.L. nr.812/25 noiembrie 2010.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 134,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, nr.82, Tarla 83, Parcela 121 – parțial.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 146,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Calea Doftanei, f.nr., Tarla 83, Parcela Cc 118.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 444,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Oborului, nr.8.

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.85 din 30 mai 2013 – modificare retrageri față de aliniament pentru ansamblu rezidențial – 2 unități de locuit”, pe teren situat în intravilanul municipiului Câmpina, Aleea Roșiori, nr.4.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în municipiul Câmpina, str.Viitorului, nr.4D (corpul C1 și Corpul C2 – parțial), din locuință în pensiune turistică.

– Iniţiatori – membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 110,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Aleea Roșiori, nr.2, Tarla 83, Parcela Cc 23.

– Iniţiatori – membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 2,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Primăverii, f.nr.

– Iniţiatori – membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

23. Întrebări, interpelări, diverse.