Suspendarea plăţilor către Petrolul, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Redactia -

Suspendarea plăţilor către Petrolul, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Joi, 27 februarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Ploieşti. După ce a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei anterioare, iată că proiectul referitor la suspendarea plăţilor către jucătorii Petrolului, pentru performanţa obţinută în sezonul competiţional anterior, a fost repus de ordinea de zi. Vă prezentăm, în cele ce urmează, lista tuturor proiectelor care se vor discuta în şedinţa de joi.D I S P O Z I Ţ I A Nr. 552

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 februarie 2014

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

Publicitate

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 27 februarie 2014, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 ianuarie 2014.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 10 februarie 2014.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 79.000 mii lei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui leasing financiar în valoare de 4.095 mii Euro (18.427,50 mii lei) – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public, pentru anul fiscal 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Uniunea Elenă din România, pentru anul fiscal 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia pentru Dezvoltare Umană, pentru anul fiscal 2014 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenţii la activitatea de exploatare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti până la acoperirea diferenţei dintre cheltuielile înregistrate de operator şi veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti nr. 018579 / 04.11.2013 şi 21644 / 04.11.2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic la abonamente la transportul urban de călători efectuat cu mijloacele de transportS.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de identificare a soluţiilor pentru rezolvarea situaţiei Contractului de concesiune nr. 209112/16.10.2003 încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. Bisoceanu&Idriceanu S.R.L. – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti încheiat cu societatea Apa Nova Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Ploieşti în calitate de evaluator pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncţionareAdministraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – iniăţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncţionareCentrului Creşe din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2009 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar a clădirilor şi terenurilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind cesionarea contractelor de închiriere pentru terenuri pe care sunt amplasate construcţii cu caracter provizoriu din Ploieşti, Piata 1 Decembrie 1918 – Zona Parc Gara de Sud către S.C. Hale si Pieţe S.A. şi novarea acestor contracte prin acte adiţionale – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Ploieşti al terenului în suprafaţă de 34372mp situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 98A, cu număr cadastral 132659 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Fundaţia Motivation România a unei suprafeţe de teren de 1200mp, situat în municipiul Ploieşti, strada Găgeni, nr 98A, lot 409, număr cadastral 136381, carte funciară 136381, din domeniul privat al municipiului Ploieşti în scopul construirii unui Centru de recuperare şi instruire pentru viaţa independentă – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei 166 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” şi modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 470916/22.06.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi doamna Zeiber Muşat Nicoleta – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind reincluderea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti” a unei părţi din imobilul situat în Ploieşti, str. Văleni nr. 28 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere a chiriei pentru imobilul situat în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 46, în care îşi desfăşoară activitatea Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico­-economice pentru obiectivul de investiţie “Creare pasaj de trecere între strada Depoului şi strada Mimiului” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 31. 31. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/13 august 2013 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare prin extindere şi supraetajare imobil b-dul Independentei, nr.14” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti – Bloc 13B1, Bloc 13B2, B-dul Republicii nr. 108” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică blocuri în municipiul Ploieşti – Bloc 14A, B-dul Republicii nr. 114, Bloc 14B1 – B2, B-dul Republicii nr. 114, bloc 14C, B-dul Republicii nr. 112” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind suspendarea executării Contractului de cooperare nr. 1456/21.01.2013, încheiat între Municipiul Ploieşti şi Asociaţia Comunitară ”Lupii Galbeni 2012” – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, George Pană, Costel Horghidan, Marcian Cosma, Adrian Lupu şi Cristian Dumitru
 35. 35. Diverse.

 

         

Dată în Ploieşti, astăzi, 21 februarie 2014, în două exemplare originale.