Totul despre admiterea în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne 2013

Redactia -

Totul despre admiterea în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne 2013

La concursul de admitere – sesiunea 2013 pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 167 de locuri, astfel:

          Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 35 de locuri – bărbaţi, din care 1 loc pentru etnia rromă;

          Academia Tehnică Militară, femei şi bărbaţi, 7 locuri;

          Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”Boldeşti: 125 de locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă şi maiştri militari– bărbaţi, din care: 2 locuri etnia rromă şi 2 locuri alte minorităţi.

           

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

            să cunoască limba română scris şi vorbit;

            să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

            să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

            să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013;

            să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă (absolvenţi 2013) din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

            să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

            să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

            să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

            să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

            să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

            să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

            să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

            să aibă înălţimea minimum 1,70 m (bărbaţi) şi minim 1,65 m femei.

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / al Municipiului Bucureşti dosar cuprinzând următoarele documente:

            Cererea de înscriere;

            Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2013;

            Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);

            Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

            Copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

            Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

            Cazierul judiciar al candidatului;

            Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

            Trei fotografii 3/4 şi două fotografii color 9×12 cm. Fiecare fotografie va avea înscris pe verso cu majuscule următoarele date: NUMELE, PRENUMELE TATĂLUI, PRENUMELE şi codul numeric personal.

            Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor (copie pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti care au prima opţiune Facultatea de Pompieri);

            Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (pentru candidaţii care nu deţin permis de conducere);

            Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

 

Înscrierea la concursul de admitere:

Instituţiile de învăţământ superior MAI/MAPN – dată limită de înscriere – 19.06.2013    

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – dată limită de înscriere – 06.08.2012

 • În situaţia neadmiterii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii cu a doua opţiune declaraţi „apt medical” la contravizita medicală pot participa la concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, cu reluarea integrală a procedurii stabilite pentru concursul de admitere (taxa de participare, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii, probelor de verificare a aptitudinilor fizice şi a testului de cunoştinţe).
 • Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, documentele şi materialele necesare , locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.
 • În momentul prezentării la instituţia de învăţământ pentru participarea la concursul de admitere, candidaţii vor avea asupra lor:
 • Actul de identitate
 • Diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2013) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu
 • Foaia matricolă a studiilor liceale în copie legalizată
 • Contravaloarea taxei de înscriere (pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare că se află într-una din situaţiile de exceptare de la plata taxei)
 • Copie a permisului de conducere categoriile B şi/sau C
 • Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.
 • În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:
 • Legitimaţia de concurs
 • Actul de identitate
 • Pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră

                   Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

 • Candidaţii declaraţi „admis” încheie un angajament prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minim 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport cu nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I., pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

 

Date suplimentare referitoare la întocmirea dosarului de recrutare, probele de verificare şi baremele la pregătire fizică, tematica şi bibliografia de concurs, se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova.