Vineri, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Vezi lista proiectelor

Redactia - Știri

Vineri, şedinţă a Consiliului Judeţean Prahova. Vezi lista proiectelor


PROIECTUL ORDINII DE ZI
Sedinta ordinara 26 septembrie 2014 – 12,00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor
unor instituții de sub autoritatea Consiliului județean Prahova pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului județean
Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Servicii Publice și
Energii Regenerabile Prahova S.A. pentru vânzarea unor active
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil, în care își desfășoară
activitatea Primăria orașului și Consiliul local Mizil, din proprietatea publică a
județului Prahova în proprietatea publică a orașului Mizil
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
județului Prahova, pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor
bunuri, concesionate Societăț ii Comerciale „Hidro Prahova” S.A. prin Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de
consultanță, de asistenț ă și de reprezentare de către Societatea Comercială „Plopeni
Industrial Parc” S.A.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați ai
obiectivului de investiții „Reabilitare Sistem microzonal alimentare cu apă (sursa
Crasna) – Înlocuire conductă de transport apă potabilă și reabilitare construcții
hidrotehnice aferente, de la Stația de tratare Schiulești, la rezervorul de
înmagazinare Gogon, orașul Slănic”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Județului Prahova
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului județean
Prahova în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Consiliului județean Prahova
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția
Județeană de Pază Prahova
11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru
Spitalul Județean de Urgenț ă Ploiești
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale
13. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a contractului individual de
muncă al domnului Dragomir Ioan din funcția publică de director al Direcției
Județene de Protecț ia Plantelor și de Întreținere a Drumurilor Județene Prahova