Vrei să cumperi un apartament ANL? Află ce paşi trebuie să urmezi

Redactia -

Vrei să cumperi un apartament ANL? Află ce paşi trebuie să urmezi

CUMPĂRAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII – INFORMAŢII PENTRU BENEFICIARI – CHIRIASI

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a definitivat în acest an un pachet de acte normative prin care se asigură accesul tinerilor la cumpărarea locuinţelor ANL pe care le deţin cu chirie, la un preţ avantajos.Condiţii de vânzare:Conform noilor prevederi legale, locuinţele ANL pentru tineri, destinate închirierii, pot fi achiziţionate de actualii chiriasi, la cererea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitanţilor. Vânzarea acestor locuinţe este reglementată prin Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
– preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzarecumpărare,
din sursele proprii ale beneficiarului si/sau din credite contractate de
acesta de la instituţii financiare autorizate;
– titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia să nu deţină o
altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă;
– locuinţele nu pot face obiectul unor acte de dispoziţie între vii pe o perioadă de 5 ani
de la data dobândirii acestora; această interdicţie se va consemna la înscrierea
dreptului de proprietate în cartea funciară în condiţiile legii.Pentru derularea, în bune condiţii, a procesului de vânzare a locuinţelor
realizate de ANL, acţiunea de înscriere la Cartea Funciară intră în sarcina Consiliilor locale si a Primăriilor.

Stabilirea preţului de vânzare: Valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, si reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafaţa construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Prin Ordinul MDRT nr. 906/2011 s-a stabilit, pentru anul 2011, că valoarea de înlocuire este de 448 Eur/mp, inclusiv TVA.

Demersuri de urmat:
Pentru achiziţionarea acestor locuinţe, titularii contractelor de închiriere
trebuie să depună o cerere la Primărie prin care solicită cumpărarea locuinţei. După înregistrarea cererii la Primărie, chiriasul va prezenta o documentaţie
care cuprinde:
– acte de stare civilă;
– adeverinţă cu venitul mediu lunar realizat de titularul contractului de
închiriere si membrii familiei acestuia;
– declaraţie pe proprie răspundere a titularului si soţiei (soţului) privitor la
faptul că nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;
– cererea de finanţare aprobată de banca care poate acorda un credit pentru
cumpărarea locuinţei.
Ulterior, trebuie parcurse următoarele etape pentru achiziţionarea locuinţei:
– încheierea antecontractului de vînzare – cumpărare între Primărie si
solicitant;
– înaintarea documentaţiei către instituţia de credit pentru obţinerea finanţării
necesare cumpărării apartamentului;
– semnarea contractului de vânzare – cumpărare între Primărie si solicitant.

Facilităţi:

Locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate si prin Programul „Prima Casă”, conform HG nr. 119/17.02.2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima Casă”, cu următoarele beneficii:
– avans de minim 5% din preţul de achiziţie a locuinţei;
– garanţia emisă în numele si în contului statului are următoarele caracteristici principale: este irevocabilă; este necondiţionată; este expresă; este directă; este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului; are valoare determinată, egală cu finanţarea garantată.